X
X

Hasta Aydınlatma Metni

 

HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, D.E.N.T. Trabzon Özel Ağız ve Diş Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Yöntemleri

İşletmemizde tedavi amacıyla başvuran hastalardan elde edilen kişisel verilerin, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve işlenme yöntemleri aşağıda tablo halinde açıklanmıştır.

 

İşlenen Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

İşleme Yöntemi

Kimlik ve İletişim Verisi

-İşletmemizde hasta kayıt yazılımına Hastanın kaydının yapılması,

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, -İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Hizmet sözleşmesinin ifası için hizmet alanın verilerinin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Otomatik olmayan yöntemlerle yazılım sistemine işlenmektedir.

Sağlık Verisi

-Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kurum tarafından işlenmesi,

Otomatik olmayan Yöntemlerle

Hukuki İşlem Bilgisi

-Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Otomatik olmayan yöntemlerle

Müşteri İşlem Bilgisi

-Talep ve şikayetlerin takibi,

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle

Finans Bilgisi

-Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Otomatik olmayan yöntemlerle

İşlem Güvenliği Bilgisi

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Otomatik yöntemlerle

Refakatçi Bilgisi

-Acil durumlarda bilgi verilmesi

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Otomatik olmayan yöntemlerle

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

İşlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılır.

 • Hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde talep edilen kişisel verilerle sınırlı olarak adli makamlar ve taraf avukatlarına
 • Kimlik ve sağlık bilgileri Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği E-Nabız sistemine
 • Kimlik, iletişim, sağlık ve refakatçi bilgileri hastanın sevki durumunda sevk edilecek sağlık kuruluşuna
 • Hasta dosyalarının arşivlenmesi amacıyla hasta kayıt programının geliştiricisi olan yazılım firmasına      

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

https://www.dentrabzon.com/ internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak Gazipaşa Mahallesi Şehit Onur Dülger Cad. No:3 Ortahisar / TRABZON adresimize göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden denttrabzon@hotmail.com adresimize iletmeniz gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Hasta Adı-Soyadı ve Her Sayfaya İmzası